Política de privacidade

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos facilitados, que se consideran polo seu titular exactos e postos ao día, serán tratados por MU_Moradas no Ulla  para dar resposta á petición enviada e incorporados ao ficheiro “usuarios”, cuxa finalidade é “xestionar as peticións de información e atención aos usuarios”. No tratamento de datos de carácter persoal realizado por esta empresa non se contemplan comunicacións de datos, salvo para o cumprimento das obrigacións legalmente establecidas e as directamente relacionadas coa prestación do servizo demandado.

O titular dos datos pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ante o responsable do ficheiro na seguinte dirección: Lugar de Freixeiro 15883 Teo (A Coruña). No caso de que os datos non sexan fornecidos directamente polo interesado, quen os facilite ha de cumprir as obrigacións relativas ao deber de información nos termos anteriormente expostos e obter cuantos consentimentos sexan necesarios para o tratamento por parte do responsable de ficheiro